اولین فرهنگ و اصطلاحات برقابی کشور

کتاب حاضر به تببین اصطلات صنعت برق آبی پرداخته است.

اصطلاحــات و واژه هــای تخصصــی هــر علــم  کلیدهــای گشــودن مضامیــن و معانــی موردنظــر آن دانــش هســتند . اولیــن فرهنــگ اصطلاحــات بــرق  آبــی بــا 353 واژه و اصطلاح تخصصــی در شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران توســط دفتــر روابــط عمومــی تهیــه شــده اســت.

آشنایی با نویسندگان این کتاب : آقای حسین مقیمی اسفندآبادی و خانم الهام شامرادی 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *