حسین مقیمی اسفندآبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رسانه و مدیر ارتباط با رسانه شرکت توسعه منابع آب  و نیروی ایران است.