حق آبه محیط زیست رودخانه ها

این کتاب به یکی از دغدغه های اصلی مولف یعنی محیط زیست می پردازد. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻻﻳﻞ ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، روشﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز ﺑﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب “ﺣﻖ   آﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ” را ایجاد کرده است.

آشنایی با نویسنده: بهروزبهروزي راد

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *