دکتر بهروز بهروری راد

مدرس داشنگاه و محقق در حوزه محیط زیست  و دبیر چندین جشنواره  عملی در حوزه های مختلف

 زیست شناسی ، علوم طبیعی ایران،  محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، مدیریت بحران،ایمنی  و توسعه پایدار