ارزيابي ريسك و راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها

اين كتاب ، راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها مي‌باشد، كه توسط سازمان فيما تهيه و تدوين شده است و شامل اطلاعات و روش‌هاي جامع و واضح، مورد نياز در ارزيابي ريسك مي باشد. مخاطبين اين كتاب گروهاي مهندسي، معماري، مديران و پيمانكاران مي‌باشند كه در زمينه ساختمان (اعم از خصوصي يا دولتي) فعاليت مي كنند.

هدف اين كتاب، طرح روشهايي جهت تشخيص كاربري هاي اصلي و دارايي هاي اصلي ساختمانها و شناسايي تهديدات آنها و ارزيابي آسيب پذيري هاي ناشي از تهديدات مي‎باشد.

بیشتر بخوانید

حق آبه محیط زیست رودخانه ها

این کتاب به یکی از دغدغه های اصلی مولف یعنی محیط زیست می پردازد. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻻﻳﻞ ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، روشﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز ﺑﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب “ﺣﻖ   آﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ” را ایجاد کرده است.

آشنایی با نویسنده: بهروزبهروزي راد

بیشتر بخوانید

سحر شقاقی

سحر شقاقی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و سالهاست به عنوان کارشناس در سازمان برنامه و بودجه کشور مشغول به فعالیت است. وی علاوه بر کارشناسی در حوزه های تخصصی، دارای نزدیک به 2 دهه فعالیت روزنامه نگاری است .

بیشتر بخوانید

مسافر خورشید

این کتاب برای نسل جوان تدوین شده است که روایتی است  شاعرانه، کوتاه و زیبا از یک معلم که براحساس وظیفه به دانش آموزانش اعلام می کند که برای دفاع از میهن به جبهه حل قعله  باطل می پیوند.

آشنایی با نویسنده: مصطفی صادقی پور

عصر خدمت

 این کتاب با موضوع مدیریت است و به گفته مولف  ادامه مباحث مطرح شده در کتاب های «مباحث كاربردي مديريت نوين»، «مباحث ويژه مديريت و توسعه»  ،«مديريت بر بال واقعيت » و «آموزه هاي مديريت » و در واقع مطالبي است كه در سال 1391 پس ازمطالعه و تحقيق براي استفاده مخاطبي خاص، گردآوري و نوشته شده است

آشنایی با نویسنده: جمشید اثنی عشری

بیشتر بخوانید