ارزيابي ريسك و راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها

اين كتاب ، راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها مي‌باشد، كه توسط سازمان فيما تهيه و تدوين شده است و شامل اطلاعات و روش‌هاي جامع و واضح، مورد نياز در ارزيابي ريسك مي باشد. مخاطبين اين كتاب گروهاي مهندسي، معماري، مديران و پيمانكاران مي‌باشند كه در زمينه ساختمان (اعم از خصوصي يا دولتي) فعاليت مي كنند.

هدف اين كتاب، طرح روشهايي جهت تشخيص كاربري هاي اصلي و دارايي هاي اصلي ساختمانها و شناسايي تهديدات آنها و ارزيابي آسيب پذيري هاي ناشي از تهديدات مي‎باشد.

بیشتر بخوانید

حق آبه محیط زیست رودخانه ها

این کتاب به یکی از دغدغه های اصلی مولف یعنی محیط زیست می پردازد. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻻﻳﻞ ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، روشﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز ﺑﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب “ﺣﻖ   آﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ” را ایجاد کرده است.

آشنایی با نویسنده: بهروزبهروزي راد

بیشتر بخوانید

مسافر خورشید

این کتاب برای نسل جوان تدوین شده است که روایتی است  شاعرانه، کوتاه و زیبا از یک معلم که براحساس وظیفه به دانش آموزانش اعلام می کند که برای دفاع از میهن به جبهه حل قعله  باطل می پیوند.

آشنایی با نویسنده: مصطفی صادقی پور

عصر خدمت

 این کتاب با موضوع مدیریت است و به گفته مولف  ادامه مباحث مطرح شده در کتاب های «مباحث كاربردي مديريت نوين»، «مباحث ويژه مديريت و توسعه»  ،«مديريت بر بال واقعيت » و «آموزه هاي مديريت » و در واقع مطالبي است كه در سال 1391 پس ازمطالعه و تحقيق براي استفاده مخاطبي خاص، گردآوري و نوشته شده است

آشنایی با نویسنده: جمشید اثنی عشری

بیشتر بخوانید

ایستگاه پل قدیمی- فیلم نامه

این کتاب متن فیلم نامه فیلمی به همین نام است که نویسنده در این اثر تلاش کرده است روایتی از زندگی نویسنده ای در حال نوشتن داستانی را ارایه دهد که به مرور خودش شخصیت اصلی داستانش می شود. تعلیق ها و فضاسازی های بالقوه این اثر، گوشه هایی از زندگی انسان امروزی است که امید است مطالعه آن، آثار مثبتی به همراه داشته باشد. فیلم نامه «ایستگاه پل قدیمی» در سال 1385 به نگارش در آمده است و در سال 1386 توسط نویسنده در قاب دوربین جا گرفت.

آشنایی با نویسنده: مجتبی عباسی

بیشتر بخوانید

آن سوی رویا

این کتاب روایتی است از یک جانباز به نام علی رضا که ارتباط عاشقانه اش را از دیگران پنهان کرده است. داستان در چهار دفتر و از نگاه چهار راوی مختلف بیان می شود که هر راوای بخشی از ماجرا را بیان می کند.

آشنایی با نویسنده: محمد عباسی

همسایه با سایه ها

این کتاب با ماهیت تاریخ شفاهی است و به بیان خاطرات یک رزمنده به نام اکبر کاظمی می پردازد. اکبر کاظمی نیروی اطلاعات عملیات لشکر هشت نجف اشرف بود که در یکی از عملیات ها زخمی می شود و بیش از 17 شبانه روز در منطقه می ماند تا در نهایت توسط نیروهای ایرانی نجات می یابد و تحت مداوا قرار می گیرد.

آشنایی با نویسنده : محمد عباسی

آخرین خاطره- فیلم نامه

این کتاب  فیلم نامه یک فیلم داستانی به همین نام است که نویسنده و کارگردان آن مجتبی عباسی است. کتاب پیش رو متن فیلمی با نام «آخرین خاطره» است که تلاش یک رزمنده و جانباز دفاع مقدس را به تصویر کشیده است. نویسنده این اثر تلاش کرده است در چارچوب متعارف و رایج فیلم نامه نویسی، یک روند واقعگرایانه از یک رخداد که هر ساله برای افراد مختلف به صورت های مختلف رخ می دهد را ترسیم کند و این باور در ذهن مخاطب شکل گیرد که تلاش برای حفظ «سرمایه» هایی تحت عنوان «تجربه» و «فداکاری» در جای خود یک فداکاری و بزرگواری ارزشمند است.

آشنایی با نویسنده کتاب: مجتبی عباسی

بانوي سبزپوش

این مجموعه شعر در خصوص اهل بیت یا به قول شاعر در ارتباط با14 معصوم است که شامل اشعار سنتی و نو است. این مجموعه شعر از اشعار در مورد حضرت زهرا علیها سلام شروع می شود و آخرین بخش اشعار مربوط به حضرت ولی عصر (عج) است.

آشنایی با شاعر کتاب بانوی سبزپوش: محمد عباسی