حق آبه محیط زیست رودخانه ها

این کتاب به یکی از دغدغه های اصلی مولف یعنی محیط زیست می پردازد. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻻﻳﻞ ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، روشﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز ﺑﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب “ﺣﻖ   آﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ” را ایجاد کرده است.

آشنایی با نویسنده: بهروزبهروزي راد

بیشتر بخوانید

مسافر خورشید

این کتاب برای نسل جوان تدوین شده است که روایتی است  شاعرانه، کوتاه و زیبا از یک معلم که براحساس وظیفه به دانش آموزانش اعلام می کند که برای دفاع از میهن به جبهه حل قعله  باطل می پیوند.

آشنایی با نویسنده: مصطفی صادقی پور

عصر خدمت

 این کتاب با موضوع مدیریت است و به گفته مولف  ادامه مباحث مطرح شده در کتاب های «مباحث كاربردي مديريت نوين»، «مباحث ويژه مديريت و توسعه»  ،«مديريت بر بال واقعيت » و «آموزه هاي مديريت » و در واقع مطالبي است كه در سال 1391 پس ازمطالعه و تحقيق براي استفاده مخاطبي خاص، گردآوري و نوشته شده است

آشنایی با نویسنده: جمشید اثنی عشری

بیشتر بخوانید

بانوي سبزپوش

این مجموعه شعر در خصوص اهل بیت یا به قول شاعر در ارتباط با14 معصوم است که شامل اشعار سنتی و نو است. این مجموعه شعر از اشعار در مورد حضرت زهرا علیها سلام شروع می شود و آخرین بخش اشعار مربوط به حضرت ولی عصر (عج) است.

آشنایی با شاعر کتاب بانوی سبزپوش: محمد عباسی

موفقیت واقعی در نظام اداری ایران – 42 درس کاربردی

موفقیت واقعی در نظام اداری ایرانکتاب موفقیت واقعی در نظام اداری ایران، حاصل تجربه  15 فعالیت در بخشهای مختلف اداری کشور از جمله در وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت  و نیرو و سازمان های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی کشور و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.

آشنایی با نویسنده کتاب: محمد عباسی

 

بیشتر بخوانید

مسافر نيمه‌شعبان: شهيد سعادت شريفيانا

مسافر نیمه شب این کتاب  شرح حال شهید سعادت شریفیانا است که در نوجوانی  به صورت داوطلبانه به جبهه حق علیه باطل پیوست. این شهید در یکی از عملیات ها به اسارت دشمن بعثی در آمد و در دوران اسارت به شهادت رسید.

آشنایی با نویسنده کتاب: مصطفی صادقی پور

بیشتر بخوانید

يك ماه و پانزده سال: شهيد فضل‌اله يوسفي

این کتاب به شرح حال شهید فضل الله یوسفی می پردازند که در نوجوانی  به صورت داوطلبانه به جبهه حق علیه باطل پیوست. این شهید در یکی از عملیات ها به اسارت دشمن بعثی در آمد و در دوران اسارت به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید پانزده سال و یک ماه پس از اعزام ، به وطن بازگشت.

آشنایی با نویسنده کتاب: مصطفی صادقی پور

 

بیشتر بخوانید