حفاظت کاتدی : اندازه‌گیری و معیار

حفاظت کاتدی روشــی برای کنترل خوردگیاست و ریشه های عمیق در الکتروشیمی ، مواد، ساخت تجهیزات و خوردگی دارد.

در کتاب حاضر مولفان سعی کرده اند برای جلوگیری از خطا در برداشت و از دست رفتن اطلاعات موضوعات تا حد امان بدون خلاصه نویسی آورده شود.

نویسندگان : مهدی عطارچی و حمیدرضا اطلاعی

مرجع راهنمایی كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها-حفاظت از افراد و ساختمان ها

این کتاب  در زمینه دانش مهندسی پدافند غیرعامل تدوین شده است و ترجمه کتابی با عنوان زیر است:

reference manual to mitigate potential terrorist attacks against buildings

در این کتاب روش های کمی برای ارزیابی ریسک ارایه شده است که فصل مشترک طراحی مهندسی و طراحی امنیت است.

مولف : محسن بیات آقبلاقی    

ویراستار فنی: ناصر نعمت اللهي

تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع‌گرایی: بررسی توسعه روابط تهران – باکو

این کتاب عوامل موثر بر توسعه روابط پایدار اقتصادی میان دو کشور ایران و آذربایجان را تحت عنوان تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقعی بررسی نموده است.

این کتاب برگرفته از رساله دکتری مولف در رشته علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی در آکادمی علوم جمهوری آذربایجان – دانشکده  اکو انرژی باکو در سال 1390 است.

آشنایی با نویسنده : جمشيد اثنی عشري

فرهنگ و آموزش زبان انگلیسی-بررسی رویکردهای مختلف فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی

مولف در این کتاب پس از تبیین  اجزاي متشكله فرهنگ (عناصر و مؤلفه‌هاي فرهنگ) و رابطه شناخت و فرهنگ (هم‌کنشی شناخت و فرهنگ) به موضوع رابطه بین زبان و فرهنگ پرداخته و سپس به جایگاه و اهداف تدریس زبان انگلیسی توجه کرده است.

در ادامه با بررسی سياست ايران و چند كشور آسيايي در برابر گسترش زبان انگليسي به تجربه کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است است از جمله تجربه ژاپن،تجربه مالزي و  تجربه كره جنوبی. در پایان با بررسی  جهت‌گيري‌هاي كلي در سازماندهي محتوا و آموزش زبان های خارجی در برنامه درسی ملی به موضوع مهم  تاملی در وضعیت آموزش فرهنگی کتاب های زبان پرداخته است.

آشنایی با نویسنده : نقی رضایی

مروری بر دیدگاههای برنامه ریزی توسعه در ایران

این کتاب با پیشگفتار دکتر عباس عرب مازار- رییس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی- ارایه شده است که مولف در مقدمه با بررسی چکیده نظریات، جمع بندی اولیه و خوبی برای خوانندگان فراهم آورده که شروع مناسبی برای شناخت چارچوب کتاب است. با توجه به شیوه مصاحبه و نتایج آنها، مطالعه کتاب که در برگیرنده دیدگاه طیف­های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مقوله برنامه ریزی در ایران است به تمام متخصصین و مدیران برنامه ریزی، دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکترا و سایر علاقمندان به برنامه ریزی و توسعه ایران پیشنهاد می شود.

آشنایی با نویسنده : سحر شقاقی

 

اولین فرهنگ و اصطلاحات برقابی کشور

کتاب حاضر به تببین اصطلات صنعت برق آبی پرداخته است.

اصطلاحــات و واژه هــای تخصصــی هــر علــم  کلیدهــای گشــودن مضامیــن و معانــی موردنظــر آن دانــش هســتند . اولیــن فرهنــگ اصطلاحــات بــرق  آبــی بــا 353 واژه و اصطلاح تخصصــی در شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران توســط دفتــر روابــط عمومــی تهیــه شــده اســت.

آشنایی با نویسندگان این کتاب : آقای حسین مقیمی اسفندآبادی و خانم الهام شامرادی 

ارزيابي ريسك و راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها

اين كتاب ، راهنماي گام به گام براي كاهش پتانسيل حملات تروريستي عليه ساختمان ها مي‌باشد، كه توسط سازمان فيما تهيه و تدوين شده است و شامل اطلاعات و روش‌هاي جامع و واضح، مورد نياز در ارزيابي ريسك مي باشد. مخاطبين اين كتاب گروهاي مهندسي، معماري، مديران و پيمانكاران مي‌باشند كه در زمينه ساختمان (اعم از خصوصي يا دولتي) فعاليت مي كنند.

هدف اين كتاب، طرح روشهايي جهت تشخيص كاربري هاي اصلي و دارايي هاي اصلي ساختمانها و شناسايي تهديدات آنها و ارزيابي آسيب پذيري هاي ناشي از تهديدات مي‎باشد.

بیشتر بخوانید