مدیر مستقل

کتاب مدیر مستقل کتابی کاربردی و تخصصی است که بر مفهوم مدیریت مستقل تمرکز دارد

مدیر مستقل مرکز ثقل حاکمیت شرکتی است . مفهوم استقلال و توانایی مدیر مستقل به تاین مسئولیت خود یک مسئله مهم است. مدیر مستقل می تواند سبب تامین اهداف شرکت و حمایت از منافع سهامداران جزء و جلوگیری از سوء رفتارهای مدیریت شود. بیشتر بخوانید

حق آبه محیط زیست رودخانه ها

این کتاب به یکی از دغدغه های اصلی مولف یعنی محیط زیست می پردازد. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻻﻳﻞ ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، روشﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز ﺑﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب “ﺣﻖ   آﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ” را ایجاد کرده است.

آشنایی با نویسنده: بهروزبهروزي راد

بیشتر بخوانید

عصر خدمت

 این کتاب با موضوع مدیریت است و به گفته مولف  ادامه مباحث مطرح شده در کتاب های «مباحث كاربردي مديريت نوين»، «مباحث ويژه مديريت و توسعه»  ،«مديريت بر بال واقعيت » و «آموزه هاي مديريت » و در واقع مطالبي است كه در سال 1391 پس ازمطالعه و تحقيق براي استفاده مخاطبي خاص، گردآوري و نوشته شده است

آشنایی با نویسنده: جمشید اثنی عشری

بیشتر بخوانید

موفقیت واقعی در نظام اداری ایران – 42 درس کاربردی

موفقیت واقعی در نظام اداری ایرانکتاب موفقیت واقعی در نظام اداری ایران، حاصل تجربه  15 فعالیت در بخشهای مختلف اداری کشور از جمله در وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت  و نیرو و سازمان های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی کشور و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.

آشنایی با نویسنده کتاب: محمد عباسی

 

بیشتر بخوانید