جمشید اثنی اعشری

جمشید اثنی اعشری  دانش آموخته بازرگاني (كارشناسي)، مديريت دولتي باگرايش مديريت مالي )كارشناسي ارشد( و اقتصاد با گرايش توسعه )دكتري( است و کتاب های متعددی در زمینه مدیریت، تدوین و منتشر کرده است.  از جمله کتاب های او آموزه های مدیریت: بهانه ای برای اندیشیدن دستمایه ای برای عمل، مدیریت بر بال واقعیت: ملاحضات انسان شناختی و اجتماعی مدیریت و مباحث کاربردی مدیریت نوین است.

 وی سوابق متعدد مدیریتی و آموزشی دارد ازجمله رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان امور استخدامی کشور